პარტნიორები
ბლოგერს, რომელსაც სურს გაუკეთოს ვერიფიკაცია თავის გვერდს, უნდა შეავსოს ფორმა Closer-ის ვებ გვერდზე გრაფაში “პარტნიორები”. პირი, ვალდებბულია წარადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:
- პირადობის მოწმობის ორივე მხარე ან პასპორტი.
- ბლოგერის ელ-ფოსტა (რითიც არის გავლილი რეგისტრაცია)
- დახასიათება (სადაც თვალნათლივ იქნება აღწერილი მიზნობრიობა)

ყველა ის ბლოგერი, რომელიც იყენებს ბლოგერის სახელს, რომელსაც უკვე აქვს გავლილი ვერიფიცირება, ვერიფიცრებულს უფლება აქვს შეაჩეროს ასეთი ბლოგის მუშაობა.
ელ-ფოსტის მისამართი: info@accept.ge